Hướng dẫn

Mọ thắc mắc và vướng mắc trong quá trình sử dụng sản phẩm cũng như dịch vụ của chúng tôi.

Quản lý thiết bị


  Trong hệ thống WRTLINK, thiết bị là các Router, Router Ap được cài đặt phần mềm wifi marketing WRTLINK và được kết nối với hệ thống cloud quản trị wifi marketing WRTLINK.

I. Quản lý thiết bị ở đâu?

    Để quản lý thiết bị:

    1. Truy cập đường dẫn: http://cloud3.wrtlink.com và đăng nhập tài khoản quản trị của mình

    2. Chọn "Tất cả điểm phát"

    

    3. Chọn "Quản lý thiết bị"


II. Thêm thiết bị

    Để thêm thiết bị, từ danh sách thiết bị chọn "Thêm thiết bị"


   Trên màn hình thêm thiết bị, nhập các thông tin cần thiết và chọn "Thêm mới"
  Chú ý: + CloudID là ID kết nối thiết bị với cloud server


III. Sửa thông tin thiết bị
Chú ý: Không sửa được CloudID của thiết bị.
Để sửa thông tin thiết bị, trên danh sách thiết bị chọn chức năng Sửa:


Chỉnh sửa các thông tin, nhấn lưu để lưu thay đổi.
IV. Xoá thiết bị
Để xoá thiết bị khỏi cloud, trên danh sách thiết bị chọn chức năng Xoá, nhấn xác nhận để hoàn thành

Hỗ trợ 24/7

Thi công lắp đặt trọn gói, nhanh chóng, hỗ trợ 24/7